SFOMK

The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

SFOMK

The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

SFOMK

The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

SFOMK

The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

SFOMK

The Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

SFOMK Scholarship 2024

From the SFOMK research foundation a scholarship of 3,000 Euro is offered to a younger colleague/scientist. The grant will be awarded at the general assembly at the congress in Gotenburg, May 2024.

Applications for the grant should be submitted before July 1st 2023.

The application must contain a clear description and time frame of the research project, as well as name, address, e-mail address, and telephone number.

The winner of the scholarship must participate in the congress in Gothenburg, May 2024, to receive the grant in person.

Below you will find the terms of application in the constitution of the research foundation.

Applications should be sent to:

Sven Erik Nørholt
Kæbekirurgisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000  Aarhus C
Denmark
e-mail: svenoe@rm.dk

Stadgar för SFOMK’s forskningsfond:

  • 1 SFOMK’s forskningsfond för stödjande av oral- och käkkirurgisk forskning bildades den 12 mars 1994 genom en donation av professor Birgit Thilander.            Medel har därefter tilförts från SFOMK.
  • 2 Fondens huvudsakliga ändamål är att stödja forskning inom specialiteten oral-/käkkirurgi i de skandinaviska länderna. Medel ska efter ansökan användas til medlemmar under specialist- och forskarutbildning, til forskare på högre nivå, priser för framstående insatser inom specialiteten, symposier för föreningens medlemmar eller i övrigt till ändamål som SFOMK’s styrelse finner angeläget att stödja.
  • 3 En kommitté bestående av fyra ledamöter, varav en är medlem i SFOMK’s styrelse och som tillika fungerar som ordförande. Övriga tre ledamöter utses av SFOMK’s styrelse så att samtliga fyra länder är representerade. Mandattid är 4 år.
  • 4 Stipendiet utdelas vid ordinarie generalförsamling. Tjugofem procent betalas ut först när rapport lämnats enligt §5.
  • 5 Rapport hur medel använts ska ske på SFOMK hemsidan senast ett år efter utdelning.
  • 6 Det ankommer på SFOMK’s generalförsamling att besluta om ändring av dessa stadgar.